Noclegi

WELLNESS HOTEL SVORNOST

Ogolne warunki handlowe

Powstanie stosunku umownego

Stosunek umowny pomiędzy Wellness hotelem Svornost (zwany dalej “Wynajmujący”) a klientem powstaje na podstawie Umowy o wycieczce zatwierdzonej przez klienta ( lub jego upoważnionego zatsępcę) i Wynajmującego i wystawieniem faktury Proforma przez Wynajmującego lub przez upoważnionego przedstawiciela handlowego i wchodzi w życie w dzień zaksięgowania zaliczki na koncie bankowym Wynajmującego.

Treść niniejszej umowy jest integralną częścią Zatwierdzenia wycieczki i/bądź Oferty internetowej z określonym numerem serii/wycieczki oraz Ogólnych Warunków Umownych bądź Szczególnych Warunków Umownych dostępnych na stronach internetowych Wynajmującego. (www.hotelsvornost.cz).

Poprzez przekazanie wypełnionej Umowy wycieczki/ faktury Proforma klient potwierdza, że warunki uznaje i zgadza się z nimi.

Zatwierdzeniem Umowy o wycieczce/ Zatwierdzeniem wycieczki/ Proforma Faktury Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić klientowi usługi w uzgodnionym zakresie i jakości.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany ceny pobytu pod warunkiem, że niezwłocznie o tym fakcie poinformuje klienta i uzyska zgodę klienta na zmianę warunków. W przypadku, że klient nie wyrazi zgody na zmianę warunków, przysługuje mu prawo do bezpłatnego odstąpienia od umowy.

Warunki płatności

Klient ma obowiązek zapłaty kwoty za zakwaterowanie i dodatkowe usługi przed terminem ich świadczenia.
Po powstaniu stosunku umownego klient powinien uiścić zaliczkę odnośnie zakwaterowania w wysokości 10% od całkowitej wartości ( wł. usług fakultatwywnych), natomiast pozostałą część ceny   klient powinien zapłacić najpoźniej 7 dni przed uzgodnionym terminem. W przypadku powstania stosunku umownego w okresie krótszym niż 7 dni przed realizacją wycieczki, klient zapłaci całkowitą cenę wycieczki czyli 100% ceny całkowitej.   
Zapłatę ceny całkowitej, ewentualnie zaliczki  może klient dokonać w następujący sposób:  przekazem pocztowym,
przelewem bankowym na konto bankowe Wynajmującego…,
gotówką na recepcji hotelu,
kartą płatniczą…
Płatność uważana jest za uiszczoną w momencie zaksięgowania kwoty na koncie bankowym Wynajmującego.
W przypadku niedokonania wpłaty całkowitej ceny zakwaterowania w określonym terminie, Wynajmujący jest upoważniony do anulowania zakwaterowania oraz obciążenia klienta kosztami związanych z anulacją (tzw. opłata anulacyjna).

Cena

Cena zakwaterowania to cena określona w Umowie wycieczki-zakwaterowania/ Zatwierdzeniu wycieczki/ Fakturze Proforma. Ewentualne zniżki, ogłoszone przez Wynajmującego po dacie zawarcia Umowy z klientem nie skutkują udzieleniem zniżki.

Prawa i obowiązki klienta

Do podstawowych praw klienta należy:
a) prawo do rzetelnego świadczenia zakontraktowanych i zapłaconych usług
b) prawo do uzyskania dodatkowych informacji, które nie były dostępne na internecie, szczególnie uzyskanie kontaktu do osoby komptentnej, do której klient może się zwrócić o pomoc (lokalny przedstawiciel Wynajmującego, dane teleadresowe),  
c) prawo dostępu do informacji o ewentualnych zmianach odnośnie zakontraktowanych usług umownych
d) prawo do wycofania się z zakwaterowania i związanych z tym usług
e) prawo do składania reklamacji, zgodnie z regulaminem Wynajmującego
f) prawo do ochrony danych osobowych udostępnionych Wynajmującemu w związku z zawarciem umowy, przed osobami niepowałanymi
h) Prawo do polubownego rozstrzygnięcia sporów konsumenckich; istotnie właściwym organem do rozstrzygania sporów konsumenckich jest: Czeska Inspekcja Handlowa/Pracy – www.coi.cz
i) Klient, który nabył towar lub usługę za pośrednictwem internetu, i jest konsumentem, w przypadku zaistnienia wątpliwości i sporu może skorzystać z platformy rozwiązywania sporów w trybie on-line. Informacje szczegółowe dotyczące warunków rozwiązywania sporów są określone na  stronach internetowych: http://ec.europa.eu/odr.

Do podstawowych obowiązków klienta należy szczególnie:

 1. a)udzielenie Wynajmującemu współdziałania, które jest niezbędne do rzetelnego zapewnienia i świadczenia usług, szczególnie wypełnienie w rzetelny sposób druków/formularzy i przedłożenia odpowiednich dokumentów,
  b)w przyapdku osób do lat 15 oraz osób chorych/niepełnosprawnych, obowiązkiem klienta jest zapewnienie nadzoru przez osobę dorosłą podczas wycieczki/podróży,
  c) zgłoszenie uczestnictwa w wycieczce obcokrajowców,
  d) zapłata całkowitej ceny zakwaterowania w myśl artykułu: Warunki płatności. Przedłożenie dowodu zapłaty; w przypadku nieuiszczenia całkowitej ceny w określonym terminie, Wynajmujący ma prawo anulować zakwaterowanie oraz obciążyć klienta odpowiednimi kosztami za dokonanie anulacji,
  e) bez zbędnej zwłoki przekazywać Wynajmującemu swoje spostrzeżenia na temat ewentualnych zmian w zakresie warunków i treści zakontraktowanych usług,
  f) odbiór  od Wynajmującego niezbędnych dokumentów upoważniających do czerpania usług
  g) postępować zgodnie z instrukcjami Wynajmującego lub innej osoby z ramienia Wynajmującego, dostosować się do określonego programu wycieczki, należy przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących w danym kraju, miejscu bądź objekcie; w przypadku naruszenia lub poważnego zakłócenia programu lub warunków zakwaterowania, Wynajmujący ma prawo do wydalenia z obiektu klienta, który w tym samym momencie pozbywa prawa do jakichkolwiek roszczeń odnośnie nie wyczerpania zakontraktowanych usług,  
  h) powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby narazić na niebezpieczeństwo, szkody lub ograniczenia innych uczestników zakwaterowania/wycieczki,
  i) do zapłacenia kwoty za wyrządzone przez klienta szkody w obiekcie zakwaterowania bądź w miejscu świadczenia zakontraktowanych usług,
  j) bezzwłocznego zgłoszenia ewentualnych roszczeń, reklamacji viz Regulamin postępowania reklamacyjnego.
 

Prawa i obowiązki Wynajmującego

1) Prawa i obowiązki klienta wymienione w artykule  od a) – g)  dotyczą w takiej samej mierze Wynajmującego.
2) Wynajmujący ma obowiązek w sposób prawdziwy i rzetelny informować klienta o wszystkich znanych mu faktach dotyczących zakontraktowanych przez klienta usług,
3) Wynajmujący nie jest zobowiązany do świadczenia na rzecz klienta usług ponad ramę usług zakontraktowanych przez klienta,

Zmiany uzgodnionych usług i ich skutki prawne, koszty rezygnacji

1) Przed realizacją wycieczki i czerpaniem usług
a) W przypadku zaistnienia okoliczności, które stanowią przeszkodę dla Wynajmującego w świadczeniu zakontraktowanch przez klienta usług, Wynajmujący powinien dokonać odpowiednie zmiany (np. zmiana programu, trasy lub ceny) bądź odwołać /anulować zakwaterowanie. Wynajmujący ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania klienta o zaistniałych okolicznościach i konieczności dokonania zmian.
b) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu ceny zapłaconej (całkowitej lub zaliczki) lub przelewu tej zapłaconej kwoty na pokrycie ceny zastępczej wycieczki bez dodatkowych opłat anulacyjnych:

 • w przypadku odwołania/anulowania zakwaterowania przez Wynajmującego
 • w przypadku zmiany terminu zakwaterowania o więcej niż jeden dzień
 • w przypadku zasadniczej zmiany programu, miejsca zakwaterowania i ceny zakwaterowania, za zasadniczą zmianę nie jest uważana zmiana objektu zakwaterowania jeśli spełnia wymogi umowne tj. kategorię (może być wyższa)
 1. c)W przypadku kiedy klient nie odstąpi od umowy w terminie 5 dni od dnia doręczenia oświadczenia o zmianach, przyjmuje się, że klient wyraża zgodę na zmiany.
 

Odstąpienie od umowy ze strony klienta, koszty anulacji

W przypadku odstąpienia od umowy klient jest zobowiązany do zapłaty wynajmującemu następujące opłaty za anulowanie: Niniejsze warunki dotyczą indywidualnych pobytów/pobytów osób do 15 osób. Zamówienie na 15 lub więcej osób jest traktowane jako grupa i podlega indywidualnym warunkom cenowym i anulacyjnym.


Jeśli klient zrezygnuje z umowy (anuluje umowę) powinien zapłacić Wynajmującemu następujące koszty anulacji:

 •  anulacja pobytu do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu: bezpłatnie
 • anulowanie pobytu w okresie od 29 do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu 10% całkowitej ceny zamówionych usług
 • anulowanie pobytu w okresie od 13 do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu 40% całkowitej ceny zamówionych usług
 • anulowanie pobytu w okresie od 6 do 2 dni przed rozpoczęciem pobytu 50% całkowitej ceny zamówionych usług
 • anulowanie pobytu w okresie do 1 den przed rozpoczęciem pobytu 100% całkowitej ceny zamówionych usług
 • w wyjątkowych przypadkach kwaterodawca może obniżyć lub znieść opłatę za anulowanie

Całkowita cena oznacza całkowitą cenę sprzedaży (włącznie wszystkich zakontraktowanych usług fakultatywnych).
W przypadku rezygnacji jednej osoby w pokoju dwuosobowym pozostała osoba powinna zapłacić dopłatę za pokój jednoosobowy.
W przypadku, że klient w trakcie pobytu/zakwaterowania dowolnie anuluje część zakontraktowanych usług bądź nie skorzysta z którejkolwiek zakontraktowanej usługi, nie przysługuje mu prawo do roszczeń z tego tytułu.

Reklamacja, odpowiedzialność za szkody

W przypadku, gdy zakres i jakość świadczonych usług jest niższa, od jakości umownej, klientowi przysługuje prawo do reklamacji. Klient jest zobowiązany do złożenia reklamacji w odpowiednim terminie, bez zbędnej zwłoki. Złożenie natychmiastowej reklamacji w miesjcu pobytu pozwala na bezzwłoczne usunięcie wad, natomiast opóźniona reklamacja utrudnia jej rozstrzygnięcie i objektywizm oceny, a tym samym szansę do prawidłowego rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. Złożenia reklamacji w miejscu czerpania usługi klient może dokonać w formie ustnej do protokołu bądź pisemnej, a tym samym jest zobowiązany do wykazania współdziałania podczas postępowania reklamacyjnego. Klient swoich roszczeń z tytułu reklamacji domagać się musi u Wynajmującego bez zbędnej zwłoki – identyczne postępowanie dotyczy agencji, pośredników itp., z którymi została zawarta umowy wycieczki.  W przypadku, kiedy klient nie zgłosi swoich roszczeń z tytułu reklamacji wad świadczonych usług w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym wycieczka skończyła, Wynajmujący nie ma obowiązku udzielenia klientowi żadnych upustów. (Viz Postępowanie reklamacyjne).

W przypadku wystąpienia usterek w realizacji umowy klient jest zobowiązany do współpracy, a mianowicie dołożenia wszelkich starań w zapobieganiu powstaniu szkody lub zmniejszeniu ich zakresu. Ponadto Klient powinien swoje zastrzeżenia bezzwłocznie oznajmić w miesjcu pobytu  czyli Wynajmują lub osobie z ramienia Wynajmującego, ewentualnie kierownikowi objektu świadczącemu usługi lub innej osobie odpowiedzialnej/upoważnionej, która jest kompetentna do usunięcia zgłoszonej wady/usterki. W przypadku, że klient tak nie uczyni, wtedy nie przysługuje mu prawo do roszczeń. W przypadku gdy wada/usterka nie może być usunięta, wtedy należy z Wynajmującym lub inną komptentną osobą sporządzić na tę okoliczność protokół. Niezbędne jest współdziałanie klienta podczas postępowania reklamacyjnego.   
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez niezakontraktowanych dostawców, które nie były w pakiecie zakupionej wycieczki, a które klient czerpał w miesjcu pobytu za pośrednictwem przewodnika, w hotelu lub innym objekcie.

W przypadku zaistnienia okoliczności, których przebieg i konskwencje nie były związane z czynnością Wynajmującego ( viz Major) bądź okoliczności po stronie klienta, dzięki którym klient nie mógł czerpać zakontraktowanych usług, nie przysługuje mu prawo do roszczeń z tego tytuƒłu, jeśli nie zostało uzgodnione inaczej.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez:

 • klienta
 • osobę trzecią, która nie jest związana ze świadczeniem usług
 • wydarzenie o charakterze nieodwracalnym, któremu nie można było zapobiec pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych działań  wymganych w takim przypadku.  
 

Ubezpieczenie

Wynajmujący nie posiada polisy obejmującej klientów, stąd też rezerwacja zakwaterowania nie obejmuje ubezpieczenia. Wynajmujący poleca klientom zawarcie indywidualnego  ubezpieczenia turystycznego.

Przetwarzanie danych osobowych

dla usług świadczonych przez Wynajmującego

 • Dane osobowe klienta jak i osób towarzyszących (zwanych dalej danymi osobowymi) określone w Umowie podróży (ewentualnie za wyjątkiem numeru PESEL) są warunkiem wstępnym do wywiązania się ze zobowiązań Wynajmującego wynikających z Umowy zakwaterowania. Dane zostaną przetworzene przez Wynajmującego…….., bądź przez osoby z ramienia Wynajmującego zgodnie z ustawą Nr 101 / 2000 (Zbiorów ustaw) po nowelizacji przez okres niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Wynajmującego.
 • Dane osobowe “imię + nazwisko + adres” (także adres poczty elektronicznej) będą również wykorzystywane do wysyłania ofert handlowych Wynajmującego- odpowiednio innych administratorów, do momentu kiedy klient na piśmie nie wyrazi sprzeciwu.
 • Do innych działań marketingowych, bonusów lojalnościowych itp. służy formuła zawarta w Umowie podróży, wobec której klient musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym w umowie na czas nieokreślony oraz oświadczenie, że jest on upoważniony do wyrażenia takiej zgody na przetwarzanie danych osobowych w imieniu swoich towarzyszy podróży. Klient może nie wyrazić takiej zgody, nie podpisując go.  Ważność tresći Umowy nadal pozostaje w mocy.

Klient przyjmuje do wiadomości, że jeżeli nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, traci prawa do premii lojalnościowych dla stałych klientów, wymienionych w katalogu i przyszłych ofertach (w przypadku gdy wyrażenie takiej zgody jest ściśle powiązane z udzielaniem bonusów). Klient ma prawo kiedykolwiek w formie pisemnej odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych według tego artykułu. Klient potwierdza, że zwrócił uwagę na prawo dostępu do danych osobowych, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych o ochronie danych osobowych.

 • Udzielone dane osobowe klienta w określonym zakresie zostaną przetworzone przez Wynajmującego oraz administratora w systemie automatyczno-manualnym, w formie elektronicznej i drukowanej. Udzielone dane osobowe klienta mogą być udostępnione pracownikom z ramienia Wynajmującego, upoważnionemu administratorowi oraz usługodawcom, pośrednikom biur turystycznych ( w UE i poza UE), a w przypadku kontaktu drogą elektroniczną także osobom upoważnionym do przesyłania wiadomości i ofert handlowych Wynajmującego zgodnie z obowiązującą ustawą nr 480/2004 Zbiorów ustaw.
 • Podczas przetwarzania danych osobowych Wynajmujący jest zobowiązany do zapewnienia nienaruszalności praw klienta, w szczególności prawa do zachowania godności człowieka i ochrony przed nieuprawnionym dostępem do jego życia prywatnego.
 • Klient ma prawo kiedykolwiek w formie pisemnej odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku przetwarzania, gromadzenia i wykorzystywania jego danych w komunikacji elektronicznej, klient ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na wykorzystanie jego danych osobowych w każdej wysłanej przez Wynajmującego komuniakcji elektronicznej zgodnie z  obowiązującą ustawą nr 480 / 2004Zbiorów ustaw po nowelizacji.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich  danych osobowych, prawo do ich skorygowania oraz innych praw zgodnie §21 ustawy 101/2000 Zbiorów ustaw po nowelizacji.

Informacje dotyczące korzystania z pliku cookies

Szanowni użytkownicy,
w tym miejscu pragniemy Państwu przedstawić szczegółowe informacje odnośnie korzystania z plików cookies wobec ochprny danych osobowych.

1. Kto jest administratorem Waszych danych osbowych?
Administratorem Waszych danych osobowych jest Ingtours cestovní kancelář spol. s r. o.
2. W jaki sposób mogą Państwo zkontakotować się z administratorem  swoich danych osobowych?

W przypadku, że są Państwo zainteresowani w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane osobowe, należy zkontaktować się z nami pod niżej wymienionym adresem:

Wellness hotel Svornost, Harrachov

3. W jaki sposób można udzielić zgody na przechowywanie cookies w swoim urządzeniu?
W ustawieniu swojej przeglądarki można ustawić przechowywanie plików „cookies“ na swoim urządzeniu. Takie ustawienie można uważać za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przeglądarka jest zatem narzędziem mediacji zgody. Jeśli nie chcesz przechowywać plików cookies, wystarczy odpowiednio dostosować ustawienie swojej przeglądarki.

4. Jakie dane są przez nas przetwarzane i jaki jest okres przechowywania?
– Dane dotyczące ustawienia przeglądarki
– Dane na temat wyświetlanych obiektów noclegowych
– Korzystanie z naszych stron internetowych
– Oferty marketingowe
– Okres przechowywania wynosi zwykle 14 dni

1. Kto może mieć dostęp do uzyskanych przez nas danych?
Dane udostępniamy spółce Google LLC, która przetwarza je na podstawie automatycznego przetwarzania reklam.

2. Czy Wasze dane są przekazywane do krajów trzeciego świata, czyli poza UE?
Nie udostępniamy Waszych danych krajom zpoza UE.

Postanowienia końcowe

Niniejsze Ogólne Warunki weszły w życie z dniem 01.01. 2.2016 i odnoszą się do wszystkich pobytów, zakwaterowania zakupionych od tego dnia.
Możliwe unieważnienie poszczególnych postanowień nie ma wpływu na ogólną ważność warunków i umowy.

BUCHE

Buchen Sie Ihren
Aufenthalt im Hotel

MENU

Rezervujte si pobyt

ON-LINE
RESERVIERUNG

ANREISE:
ABREISE:
ERWACHSENE:
KINDER (UNTER 15 JAHRE):
PROMOKODE:

DIE GÜNSTIGSTEN ZIMMERPREISE!

DIE GÜNSTIGSTEN ZIMMERPREISE!

FLEXIBLE BUCHUNGSBEDINGUNGEN

FLEXIBLE BUCHUNGSBEDINGUNGEN

REZERWACJE ON-LINE

PRZYJAZD:
ODJAZD:
DOROŚLI:
DZIECI (DO 15 LAT):
KOD PROMOCYJNY:

ZAREZERWUJ U NAS ZA NAJLEPSZE CENY!

ZAREZERWUJ U NAS ZA NAJLEPSZE CENY!

PREZENT DO KAŻDEJ REZERWACJI!

PREZENT DO KAŻDEJ REZERWACJI!