Ubytování

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád cestovní kanceláře Wellness hotel Svornost

1. Předmět

1.1. Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti ubytovatele za vady poskytnuté služby (reklamace) vč. podmínek uplatnění rozporu se Smlouvou o zájezdu/ubytování a jejich vyřizování v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.
1.2. Tento reklamační řád se vztahuje na služby poskytované ubytovatelem s výjimkou nároků vzniklých z přepravy na základě tuzemských a zahraniční dopravních cenin, jejichž uplatňování a vyřizování se řídí platnými tarifními a přepravními předpisy dopravních společností.

2. Uplatňování reklamací

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit ubytovateli následující stornopoplatky: Tyto podmínky platí pro individuální pobyty/pobyty jednotlivců do 15-ti osob. Objednávka od 15-ti osob a více je považovaná za skupinu a vztahují se na ní individuální cenové a storno podmínky.
• storno pobytu v období od 14 do 7 dnů před začátkem pobytu 50% celkové ceny objednaných služeb
• storno pobytu v období od 6 do 0 dnů před začátkem pobytu 100% celkové ceny objednaných služeb
Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena (vč. všech objednaných hotelových služeb).
• V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj.
• V případě storna několika osob v jednom pokoji, platí storno podmínky viz výše.
• V případě, že zákazník v průběhu ubytování svévolně zruší část objednaných služeb nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.
• Ubytovatel vyžaduje 50% zálohu 7 dní a více před začátkem pobytu bankovním převodem/platební kartou.
• Ubytovatel vyžaduje 50% zálohu 7 dní a méně před začátkem pobytu pouze platební kartou.
• V ceně ubytování je zahrnuto DPH, městský poplatek a snídaně.
• Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tedy emailem; přesný způsob zrušení rezervace je stanoven rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit.
• Při zrušení rezervace, která byla zadána přes ostatní poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele, a to způsobem, který tento poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.
• V případě nedostavení se hosta v termínu rezervace je rezervace stornována a hotel je oprávněn účtovat náklady dle storno podmínek dané rezervace.

3. PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

• host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor
• host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění; výše úhrady bude určena hotelem
• host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v hotelu, aby mohla být sjednána náprava
• host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb hotelu, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak; v případě neuhrazení částky je hotel oprávněn účtovat (strhnout) odpovídající částku z udané platební karty hosta po jeho odjezdu
• doba přihlášení do hotelu je od 14:00 v den příjezdu; dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s hotelem a za případný poplatek
• doba odhlášení je do 10:00 v den odjezdu; pozdní odhlášení je možné po dohodě s hotelem a za poplatek
• celý hotel je nekuřácký; porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách hotelu opravňuje hotel, aby hostovi naúčtoval penále dle stanoveného ceníku za vyčištění pokoje či prostor hotelu; zákaz kouření a s ním spojené penále se vztahují i na kouření elektronických cigaret; kouření je možné pouze před hotelem v místě/ech tomu vyhrazeném
• v rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu; chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování); v případě vážného porušení tohoto pravidla může hotel penalizovat hosty finanční pokutou, v nutných případech, volat policii
• psi mohou být ubytováni dle platného ceníku hotelu. Zákaz vstupu mají do hotelové restaurace, povolen je bar.

4. PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU:

• hotel je povinen pro hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu hotelu
• v případě, že hotel nemůže hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, má povinnost zajistit pro hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

• hotel shromažďuje osobní údaje hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám
• případné spory vzniklé ze smlouvy o ubytování nebo v souvislostí s ní se hotel a host zavazují prvně vyřešit smírnou cestou. Pokud se případný spor vzniklý ze smlouvy o ubytování nebo v souvislosti s ní nepodaří mezi hotelem a hostem vyřešit smírnou cestou, bude tento spor řešen věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky; k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o ubytování je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, identifikační číslo 000 20 869, internetová adresa: coi.cz
• platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi hostem s bydlištěm v jiném členské státě Evropské Unie a hotelem ze smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené on-line
• Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem pro řešení sporů on-line ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště (sídlo) v témže členské státě Evropské Unie
• tyto podmínky jsou platné od 1. 6. 2023 a hotel si vyhrazuje právo jejich změn a host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami

MENU

Rezervujte si pobyt

ON-LINE
RESERVIERUNG

ANREISE:
ABREISE:
ERWACHSENE:
KINDER (UNTER 15 JAHRE):
PROMOKODE:

DIE GÜNSTIGSTEN ZIMMERPREISE!

DIE GÜNSTIGSTEN ZIMMERPREISE!

FLEXIBLE BUCHUNGSBEDINGUNGEN

FLEXIBLE BUCHUNGSBEDINGUNGEN

ON-LINE
REZERVACE

DATUM PŘÍJEZDU:
DATUM ODJEZDU:
POČET DOSPĚLÝCH:
DĚTI (DO 15 LET):
PROMO KÓD:

NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY POKOJŮ!

NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY POKOJŮ!

fLEXIBILNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ!

fLEXIBILNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ!